PROVOZNÍ ŘÁD polního modelářského letiště Ostřešany1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele i návštěvníky polního modelářského letiště Ostřešany.

2. Upravená plocha modelářského letiště slouží výhradně k provozu modelů modelářů uvedených v platném seznamu členů klubu LMK Pardubice. K létání opravňuje průkazka SMČR s platnou členskou známkou pro příslušný rok která slouží i jako doklad pro případnou kontrolu ze strany letištní policie , Policie ČR a Správy letiště Pardubice. Na pozvání mohou letiště krátkodobě používat i jiní modeláři (nečlenové klubu) , kteří však musí předložit platnou licenci SMČR nebo doklad o pojištění z provozu leteckých modelů a to pouze s doprovodem oprávněného člena LMK a po souhlasu všech ostatních právě přítomných uživatelů letiště.

3. na letišti je úplný zákaz létání s modely přímo řízenými pomocí GPS

4. letový prostor modelářského letiště v Ostřešanech je určen velikostí kruhu o poloměru 250 m od vztažného bodu ( betonová plocha) a max. 150 m výšky

5. Provozní doba letiště je pro modely denně od 8 do21 hod. a jeho využití je pro tréninkové, soutěžní a propagační akce.

6. Provoz modelů letadel musí být bez vyjímek podřízen provozu pilotovaných letounů. Modely letadel pohybujících se nad letištěm nesmí ohrožovat provoz vzdušného prostoru s ohledem na řízený letový prostor mezinárodního letiště Pardubice a letiště Chrudim. Lety modelů musejí být ukončeny ,pokud se v blízkosti nalézá pilotovaný letoun. Na základě dohody se Správou mezinárodního letiště Pardubice je povolena maximálni letová hladina 150m nad úrovní VPD.

7. létající modelář (pilot) musí svůj model řídit z prostoru VPD (je zakázáno řídit a vypouštět modely z prostoru parkování vozidel)

8. Každý modelář dbá na maximální zajištění bezpečnosti své, ostatních modelářů, jiných osob a majetku. Je zakázáno létat nad parkujícími automobily a přihlížejícími osobami. Na letišti je povoleno létat pouze s modely, které svým konstrukčním, stavebním a vnitřním vybavením neohrožují přítomné osoby, nebo jejich majetek a jsou v souladu s předpisy SMČR a FAI.

9. Základní povinností příchozího modeláře je ohlásit všem konkrétní číslo kanálu který bude používat. Modelář používající frekvenci 2,4 GHz svou frekvenci vysílače přítomným osobám hlásit nemusí, oznámí ji pouze jedné přítomné osobě.

10. Pořadí a délka letu se stanoví dohodou přítomných uživatelů. Je vhodné, aby si pilot určil svůj předpokládaný letový prostor a ostatní s tím seznámil. Po dohodě je možné létání i více modelů současně.

11. Během letu je zakázáno vstupovat do prostoru určeného pro vzlet a přistání, spouštět motor jiného letadla, případně jinak rozptylovat pilotovu pozornost pokud k tomu výslovně nesvolí. Pilot právě létajícího modelu se musí zdržovat na vzletové a přistávací ploše.

12. Při přistávacím manévru modelář stojí vždy na straně vzletové a přistávací dráhy a model přistává co nejdále od osob a parkujících vozidel. Před přistáním informuje přítomné osoby  na ploše o svém konání tak, aby zamezil ohrožení osob modelem. Přítomní právě nelétající modeláři dohlížejí na to, aby se náhodní kolemjdoucí nebo návštěvníci z řad veřejnosti neznalí zásad provozu na letišti nepohybovali v místech, kde by mohli být modelem ohroženi a v případě, že se někdo v nebezpečném prostoru vyskytuje, upozorní na tuto skutečnost pilota.

13. Vozidla parkují na betonové ploše určené k parkování na pravé straně vzletové plochy, směrem k silnici Ostřešany - Chrudim. Pokud přijíždějící musí při objíždění parkujících vozidel vjet na plochu určenou k létání a na ploše je létající modelář, vyčká až s modelem přistane, nebo se s ním domluví, zda může bezpečně projet okolo zaparkovaných vozidel nebo těsně po okraji strany vzletové plochy. Řidiči vozidel jsou vždy povinni chovat se tak, aby nepoškodili povrch vzletové plochy, zejména není dovoleno vjíždět na plochu k létání pokud je podmáčená a vozidlo by na ní zanechalo vytlačené nerovnosti.

14. Na letišti je zakázáno ponechávat nezletilé osoby a zvířata bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba doprovázející nezletilou osobu nebo zvíře zodpovídá za jejich konání a v případě porušení bezpečnostních zásad na letišti nezletilou osobou nebo zvířetem, budou z prostoru letiště vykázáni.

15. Je zakázáno znečišťovat nebo jinak poškozovat plochu letiště i okolní zemědělské plochy a komunikace. Uživatelé i jiné osoby přítomné na modelářském letišti jsou povinni udržovat pořádek na ploše a veškeré odpadky uložit do určeného odpadkového koše, nebo odvézt vlastními prostředky.

16. Je zakázáno rozdělávat oheň kdekoli na ploše i v jejím okolí. Z důvodu nebezpečí požáru se nedoporučuje používat v modelu pulzační, raketové nebo proudové motory.

17. Členové LMK se podílejí na úhradě provozních nákladů letiště. Poplatky jsou stanoveny na každou sezónu jednotlivě.

18. Pro oprávněný vstup na letiště je pro každého člena LMK každoročně vystavena ze strany uživatele pozemku tj. První zemědělská a. s. Tuněchody povolenka opravňující ho k vjezdu na soukromou polní cestu k letové ploše. Využívání této plochy pro modelářské účely je podřízeno prioritním potřebám uživatele plochy tj. První zemědělské a. s. Tuněchody.

19. O pravidelnou údržbu travnaté plochy určené pro vzletovou a přistávací dráhu se po vzájemné dohodě stará pověřený člen LMK. Za náklady spojené s údržbou travnaté plochy bude každoročně vyplacena finanční částka stanovená členskou schůzí.

20. Za závažné porušení provozního řádu během dne bude uživatel ostatními vykázán z prostoru letiště. Dlouhodobé, připadně opakované porušování provozního řádu bude postihnuto odebráním povolenky k vjezdu,finančním postihem případně ukončením členství v LMK Pardubice.

21. S ohledem na skutečnost, že letiště v Ostřešanech je hojně navštěvováno a to i nečleny našeho klubu , bude od roku 2016 povinností každého létajícího modeláře mít viditelně přípnutou, nebo pověšenou , či přiloženou platnou povolenku k vjezdu. Pan Šťovíček při tisku povolenek k vjezdu provede na nich výrazné barevné označení ,které se bude každý rok měnit.

Tato část je dodatkem PŘ s platností od 28.6.2015 do doby než budou vydána definitivní pravidla nahrazující stávající prozatímní SMČR .Následně se uvedené body stanou řádnou součástí Provozního řádu letiště Ostřešany.

- bude létat vždy pouze jedna koptéra (bez rozdílu zda s FPV nebo bez)
- při použití FPV bude u pilota po celou dobu letu přítomen pomocník pro sledování ,případně převzetí řízení
- minimální výška letů bude 3m
- o zapnutí a vypnutí FPV budou informování přítomní modeláři

Platnost od 1.1.2016
Upraveno: 13.12.2015
Vypracoval: Vladislav Špulák - předseda LMK
Schválil: členská schůze LMK Pardubice 4.1.2016